Общи правила и условия на играта

Играта „Сладки традиции с Кристал“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).

Промоцията „Сладки традиции с Кристал“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 08.02.2024 г. и продължава до 24:00 ч. на 22.02.2024 г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 08.02.2024 г.. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. (https://www.facebook.com/Crystal1885/) Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

Механизъм на играта: Какво трябва да направят феновете, за да се включат в играта:

✅ Да харесат страницата и поста за играта

✅Да споделят в коментар под поста: „Кой български традиционен празник свързвате с ядене на халва?“

✅ Да споделят поста за играта

 

Период на провеждане на играта: Играта стартира на 08.02.2024 г. и продължава до 24:00 ч. на 22.02.2024 г.

Определяне на победителя: 5 ( пет) победители ще бъдат обявени на 23.02.2023 г., до 16:00 ч.  с пост на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/Crystal1885/)  Изтеглените участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на  „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/Crystal1885/) в 7 (седем) дневен срок от датата на обявяване на печелившите, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника, на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Награди: Наградите в Промоцията са, както следва:

5 (пет) комплекта, съдържащи по следните продукти АМФОРА:

 • Тахан халва „Кристал ” – 3  бр.
 • Бонбони АМФОРА Класик – 135 g – 1  бр.
 • Локум Пловдивски – 140 g – 1  бр.
 • Локум Цветен – 140 g – 1  бр.
 • Чаени бисквити „Кристал ” – 150 g – 1  бр.
 • Чаени бисквити „Кристал ” сметана – 150 g – 1  бр.
 • Чаени бисквити „Кристал ” какао – 150 g – 1  бр.
 • Чаени бисквити „Кристал ” ванилия – 150 g – 1  бр.
 • Обикновени бисквити  – 190 g – 2  бр.
  Обикновени какаови бисквити  – 130 g – 1 бр.
 • Бисквити „Сюрприз” млечен – 1  бр.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер или търговски представител на „ЗИВ“ ЕООД  до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

Правни текстове: Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни, а именно – три имена, телефон и адрес. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията, осъществяването на промоционалната игра и разпространението (съответно – получаването) на наградите от нея. С участието си в промоционалната игра участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с промоционалната игра.

С включването си в промоционалната игра всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.

Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

– администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

– последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

– провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

– изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Промоцията.

Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и да получат разрешение от своя законен представител – както за участието си в промоционалната игра, така и за предоставянето и ползването на техните лични данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията, лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили горепосоченото съгласие на своя законен представител.

Организаторът не е длъжен да обосновава или да води каквато и да е кореспонденция с трети лица във връзка с взети решения по повод или по време на Играта, както и относно определянето на победителите.

Участието в Играта не е обвързано с покупката на стоки или услуги.

Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/Crystal1885/), невъзможност да се публикува коментар, както и всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Организаторът на Промоцията посочва, че Facebook.com, като компания, е напълно освободена от отговорност за каквато и да е било промоция, игра и/или реклама; промоцията по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана, или свързана с компанията Facebook.com, както и че участникът предоставя информацията си доброволно на Организатора на Промоцията, а не на Facebook.com като компания. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Официални правила, както и с всички други приложими правила на Facebook.com

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Прекратяване на играта:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални условия и правила, в случай че констатира злоупотреба с тях или масово тяхно нарушаване; при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните условия и правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира от Играта.