Актуално

Сладко детство с „Амфора“ – Игра във Фейсбук

Сладко детство с „Амфора“ – Игра във Фейсбук

Общи правила и условия на играта „Сладко детство с Амфора“ Играта „Сладко детство с #Амфора“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост...

повече информация